ĐĂNG KÝ SỔ CHỦ NGUỒN THẢI CHẤT THẢI NGUY HẠI
https://www.thinhphat-eco.com.vn/tin-tuc/dang-ky-so-chu-nguon-thai-chat-thai-nguy-hai-111.html

DẤU HIỆU CẢNH BÁO ĐỐI VỚI CHẤT THẢI NGUY HẠI
https://www.thinhphat-eco.com.vn/tin-tuc/dau-hieu-canh-bao-doi-voi-chat-thai-nguy-hai-112.html

QUY TRÌNH THỰC HIỆN BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG
https://www.thinhphat-eco.com.vn/tin-tuc/quy-trinh-thuc-hien-bao-cao-danh-gia-tac-dong-moi-truong-114.html

CÁC ĐỐI TƯỢNG CẦN LẬP LẠI BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG
https://www.thinhphat-eco.com.vn/tin-tuc/cac-doi-tuong-can-lap-lai-bao-cao-danh-gia-tac-dong-moi-truong-115.html

HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG
https://www.thinhphat-eco.com.vn/tin-tuc/ho-so-de-nghi-tham-dinh-bao-cao-danh-gia-tac-dong-moi-truong-113.html


THỜI HẠN THẨM ĐỊNH BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG
https://www.thinhphat-eco.com.vn/tin-tuc/thoi-han-tham-dinh-bao-cao-danh-gia-tac-dong-moi-truong-116.html

ĐĂNG KÝ KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

https://www.thinhphat-eco.com.vn/tin-tuc/dang-ky-ke-hoach-bao-ve-moi-truong-117.html