Công ty TNHH ĐTXD Môi Trường Thịnh Phát thực hiện các dịch vụ tư vấn quản lý sau:
 
 • Quản lý dự án đầu tư xây dựng;
 
 • Lập và thẩm định dự án đầu tư, báo cáo kinh tế kỹ thuật, tổng mức đầu tư xây dựng công trình;
 
 • Lập và thẩm tra thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng công trình;
 
 • Quản lý chất lượng, khối lượng, tiến độ và quản lý chi phí xây dựng công trình;
 
 • Kiểm tra chất lượng vật liệu, kiểm định chất lượng công trình;
 
 • Kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình;
 
 • Nghiệm thu, thanh toán, quyết toán hợp đồng; thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình;
 
 • Nghiệm thu, bàn giao công trình;
 
 • Giám sát thi công, đánh giá sự cố và lập phương án xử lý các sự cố công trình;
 
 • Tư vấn bảo hành, bảo dưỡng, vận hành và cải tạo các công trình cấp thoát nước;
 
 • Tư vấn đấu thầu, lựa chọn nhà thầu.