Nhà máy sản xuất thực phẩm Thiên nhiên xanh

  • Xử lý nước thải
  • Tỉnh Ninh Bình
  • 2016
  • Hoàn thành
  • Tên công trình:            Cải tạo Trạm xử lý nước thải tập trung tại Nhà máy sản xuất thực phẩm Thiên nhiên xanh
  • Chủ đầu tư:                  Công ty TNHH Thực Phẩm Thiên Nhiên Xanh
  • Công suất:                    Q = 400 m3/ngày.đêm
  • Địa điểm:                      Huyện Nho Quan - Tỉnh Ninh Bình
  • Nhà thầu chính:           Công ty TNHH Tư vấn Quản lý Môi trường Đông Nam Á