ĐĂNG KÝ KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

 • 2320 Lượt xem
 • Cập nhật 18/09/2019
 • Nguồn tin:
ĐĂNG KÝ KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
 
1. Đối tượng
 • Dự án đầu tư mới hoặc dự án đầu tư mở rộng quy mô, nâng công suất có tổng quy mô, công suất của cơ sở đang hoạt động và phần đầu tư mới thuộc đối tượng quy định tại cột 5 Phụ lục II Mục I Nghị định 40/2019/NĐCP;
 • Dự án, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ hoặc dự án, phương án đầu tư mở rộng quy mô, nâng công suất các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, có phát sinh (bao gồm cả cơ sở đang hoạt động và phần mở rộng) một trong các trường hợp sau:
  • 20 m3/ngày ≤ Nước thải < 500 m3/ngày
  • 01 tấn/ngày ≤ Chất thải rắn < 10 tấn/ngày
  • 5.000 m3 khí thải/giờ ≤ Khí thải < 20.000 m3 khí thải/giờ2
2. Cơ quan thẩm định
 • Danh mục dự án thuộc thẩm quyền xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường của cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường cấp tỉnh:
  • Dự án hoặc phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thuộc đối tượng phải xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường quy định tại cột 5 Phụ lục II Nghị định 40/2019/NĐCP và thuộc Danh mục các loại hình sản xuất công nghiệp có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao quy định tại Phụ lục IIa.
  • Dự án, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ hoặc dự án, phương án đầu tư mở rộng quy mô, nâng công suất các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, có phát sinh (bao gồm cả cơ sở đang hoạt động và phần mở rộng) một trong các trường hợp sau:
   • 50 m3/ngày ≤ Nước thải < 500 m3/ngày
   • 05 tấn/ngày ≤ Chất thải rắn < 10 tấn/ngày
   • 10.000 m3 khí thải/giờ ≤ Khí thải < 20.000 m3 khí thải/giờ
  • Dự án nằm trên địa bàn 02 huyện trở lên.
  • Dự án trên vùng biển có chất thải đưa vào địa bàn tỉnh xử lý.
 • Danh mục dự án thuộc thẩm quyền xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường của Ủy ban nhân dân cấp huyện:
  • Dự án đầu tư mới hoặc dự án đầu tư mở rộng quy mô, nâng công suất có tổng quy mô, công suất của cơ sở đang hoạt động và phần đầu tư mới thuộc đối tượng quy định tại cột 5 Phụ lục II Mục I Nghị định 40/2019/NĐCP và không thuộc Danh mục các loại hình sản xuất công nghiệp có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao quy định tại Phụ lục IIa.
  • Dự án, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ hoặc dự án, phương án đầu tư mở rộng quy mô, nâng công suất các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, có phát sinh (bao gồm cả cơ sở đang hoạt động và phần mở rộng) một trong các trường hợp sau:
   • 20 m3/ngày ≤ Nước thải < 50 m3/ngày
   • 01 tấn/ngày ≤ Chất thải rắn < 05 tấn/ngày
   • 5.000 m3 khí thải/giờ ≤ Khí thải < 10.000 m3 khí thải/giờ3
3. Hồ sơ đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường
 
Hồ sơ đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường được chủ dự án, cơ sở gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc gửi bản điện tử thông qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến đến Sở Tài nguyên và Môi trường và Ủy ban nhân dân cấp huyện để được xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường, gồm:
a) 01 văn bản đề nghị đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường của dự án, cơ sở theo Mẫu số 01 Phụ lục VII Mục I Nghị định 40/2019/NĐCP;
b) 03 bản kế hoạch bảo vệ môi trường (kèm theo bản điện tử) của dự án, cơ sở theo Mẫu số 02 Phụ lục VII Mục I Nghị định 40/2019/NĐCP;
c) 01 báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng hoặc báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng của dự án, cơ sở (kèm theo bản điện tử).
 
4. Thời hạn thẩm định
 
Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm xem xét, xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường. Trường hợp chưa xác nhận phải có thông báo bằng một văn bản và nêu rõ lý do (trong đó nêu rõ tất cả các nội dung cần phải bổ sung, hoàn thiện một lần).
 
5. Trách nhiệm của chủ dự án, chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và cơ quan nhà nước sau khi kế hoạch bảo vệ môi trường được xác nhận
 • Tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường theo kế hoạch bảo vệ môi trường đã được xác nhận.
 • Trường hợp xảy ra sự cố môi trường phải dừng hoạt động, thực hiện biện pháp khắc phục và báo ngay cho Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi thực hiện dự án hoặc cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cơ quan có liên quan.
 • Hợp tác và cung cấp mọi thông tin có liên quan cho cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường kiểm tra, thanh tra.
 • Trường hợp dự án, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có thay đổi tính chất hoặc quy mô đến mức thuộc đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường thì chủ đầu tư dự án, chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường và gửi cho cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt.
6. Đối tượng phải đăng ký lại kế hoạch bảo vệ môi trường
 • Thay đổi địa điểm thực hiện dự án, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ so với phương án trong kế hoạch bảo vệ môi trường đã được xác nhận;
 • Đối với dự án đầu tư xây dựng công trình không triển khai thực hiện trong thời hạn 24 tháng kể từ ngày kế hoạch bảo vệ môi trường được xác nhận là việc chủ dự án, chủ cơ sở không triển khai hạng mục nào trong giai đoạn thực hiện dự án, phương án theo quy định của pháp luật về xây dựng.

Gọi cho Chúng tôi để được tư vấn
Hotline: 0909 0011 47