THỦ TỤC CHẤP THUẬN VỀ MÔI TRƯỜNG

 • 1939 Lượt xem
 • Cập nhật 18/09/2019
 • Nguồn tin:
THỦ TỤC CHẤP THUẬN VỀ MÔI TRƯỜNG
 
Trong quá trình triển khai xây dựng dự án, chủ dự án có những thay đổi phải báo cáo bằng văn bản cho cơ quan đã phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường và chỉ được thực hiện thay đổi sau khi có quyết định chấp thuận về môi trường của cơ quan phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường trong các trường hợp sau:
 • Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng khu công nghiệp có bổ sung ngành nghề đầu tư loại hình sản xuất có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường thuộc nhóm III Phụ lục IIa Nghị định 40/2019/NĐCP.
 • Tăng quy mô, công suất; thay đổi công nghệ của dự án thuộc loại hình sản xuất có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường quy định tại Phụ lục IIa Mục I và không thuộc trường hợp phải lập lại ĐTM.
 • Hồ sơ đề nghị chấp thuận:
  • Văn bản đề nghị thay đổi của chủ dự án theo Mẫu số 07 Phụ lục VI Mục I Nghị định 40/2019/NĐCP;
  • Báo cáo về những nội dung thay đổi; các tác động môi trường, chất thải phát sinh từ những thay đổi; các biện pháp giảm thiểu tác động, xử lý chất thải phát sainh kèm theo các thay đổi quản lý, giám sát môi trường theo Mẫu số 08 Phụ lục VI Nghị định 40/2019/NĐCP.
 • Thời hạn xem xét, chấp thuận về môi trường:
  • Bộ Tài nguyên và Môi trường: 15 ngày làm việc.
  • Ủy ban nhân dân cấp tỉnh: 10 ngày làm việc.
  • Trường hợp hồ sơ không hợp lệ: làm rõ trong thời hạn 05 ngày làm việc.