DẤU HIỆU CẢNH BÁO ĐỐI VỚI CHẤT THẢI NGUY HẠI

  • 19050 Lượt xem
  • Cập nhật 18/09/2019
  • Nguồn tin:
DẤU HIỆU CẢNH BÁO ĐỐI VỚI CHẤT THẢI NGUY HẠI
  • Dấu hiệu cảnh báo được sử dụng để báo trước cho người làm việc với chất thải nguy hại và cho cộng đồng chú ý tới mối nguy hiểm trực tiếp hoặc mối nguy hiểm có thể xảy ra từ chất thải nguy hại; nhắc nhở phải thực hiện những yêu cầu an toàn khi tiếp cận với chất thải nguy hại hoặc chỉ dẫn những thông tin cần thiết khác đã được quy định để phòng tránh các rủi ro, tai nạn cho con người và môi trường.
  • Dấu hiệu cảnh báo được áp dụng tại các khu vực và trên các phương tiện làm việc liên quan đến chất thải nguy hại hoặc nơi mà cơ quan quản lý chất thải nguy hại có yêu cầu sử dụng.
  • Dấu hiệu cảnh báo phải được bố trí trong phạm vi trường nhìn của người cần được báo hiệu, tại vị trí dễ nhận thấy và bản thân chúng không được trở thành một nguồn gây ra nguy hiểm mới.
  • Biển dấu hiệu cảnh báo, phòng ngừa phù hợp với loại CTNH được lưu giữ theo TCVN 6707:2009 với kích thước ít nhất 30 (ba mươi) cm mỗi chiều.
  • Các dấu hiệu cảnh báo đối với chất thải nguy hại được thể hiện trong Bảng sau:
 
TT Loại Ý nghĩa Biểu tượng và lời Dấu hiệu cảnh báo đối với chất thải nguy hại
Theo TCVN 6706:2009 Theo mã số Basel
6.1     Cảnh báo chung về sự nguy hiểm của chất thải nguy hại

 
Dấu chấm than.
Lời: Chất thải nguy hại! (Có thể sử dụng kết hợp với dấu hiệu 6.6)
CHẤT THẢI NGUY HẠI
6.2 3 H 1 Dễ nổ.
Cảnh báo về nguy cơ dễ nổ nhất của chất thải
Bom nổ 
6.3 1 H 3 Dễ cháy.Cảnh báo về nguy cơ dễ cháy của chất nổ Ngọn lửa


 
6.3.1 1 H 3 Cảnh báo chất thải là chất lỏng dễ cháy Ngọn lửa.
Lời: Chất lỏng dễ cháy!
 
CHẤT LỎNG DỄ CHÁY
6.3.2 1 H 4.1 Cảnh báo chất thải là chất rắn dễ cháy Ngọn lửa.Lời: Chất rắn dễ cháy!
CHẤT RẮN DỄ CHÁY
6.3.3 1 H 4.2 Cảnh báo về chất thải Dễ nổ – Dễ cháy Ngọn lửa.Lời: Dễ nổ – Dễ cháy
 
DỄ NỔ - DỄ CHÁY
6.3.4 1 H 4.3 Cảnh báo về chất tạo khí dễ cháy khi tiếp xúc với nước Ngọn lửa Lời: Dễ cháy! Không được tiếp xúc với nước!
DỄ CHÁY!
KHÔNG ĐƯỢC TIẾP XÚC VỚI NƯỚC!
6.4 4 H 5.1 Cảnh báo về chất thải có chất oxy hóa Ngọn lửa trên vòng tròn.Lời: Chất oxy hóa
CHẤT OXY HÓA!
6.5 4 H 5.2 Cảnh báo về chất thải có chứa peoxit hữu cơ là chất oxy hóa mạnh Ngọn lửa trên vòng tròn.Lời: Peoxit hữu cơ! Chất oxy hóa mạnh
PEOXIT HỮU CƠ!
CHẤT OXY HÓA MẠNH
6.6 5 H 6.1 Cảnh báo về chất thải có chứa các chất độc hại (chất thải nguy hại) Xương sọ và hai khúc xương bắt chéo.

 
6.6.1 5 H 6.1 Cảnh báo về chất thải có chứa các chất gây độc cấp tính Xương sọ và hai khúc xương bắt chéo.
Lời: Rất độc!
RẤT ĐỘC!
6.6.2 5 H 10 Cảnh báo về chất thải chứa các chất có thể giải phóng ra khí độc khi gặp nước Xương sọ và hai khúc xương bắt chéo.Lời: Khí độc! Không được tiếp xúc với nước
KHÍ ĐỘC! KHÔNG ĐƯỢC TIẾP XÚC VỚI NƯỚC
6.7 7 H 6.2 Cảnh báo về chất thải có chứa chất gây bệnh hoặc nguồn vi trùng gây bệnh Ba vòng khuẩn lạc Lời: Lây nhiễm trùng!


 
LÂY NHIỄM TRÙNG!
6.8 6 H 12 Cảnh báo về chất thải có chứa các thành phần độc hại cho hệ sinh thái Cây không lá, con cá chết.Lời: Độc cho hệ sinh thái!
 
ĐỘC CHO HỆ SINH THÁI!
6.9 2 H 8 Cảnh báo về chất thải có chứa các chất ăn mòn

 
Bàn tay trần và mẩu kim loại bị chất lỏng từ hai ống nghiệm rơi xuống Lời: ăn mòn!
ĂN MÒN!
 
Gọi cho Chúng tôi để được tư vấn
Hotline: 0909 0011 47